Call Us

ژل میکروسیلیس BCS 920

مواد افزودنی غلظت دهنده که اثر فیزیکی بر روی ملات بتن تازه داشته و از مواد معدنی و آلی تشکیل شده است و دارای مولکول های بزرگ پلیمری که در آب محلول بوده و باعث افزایش لزجی ملات می گردد و در نتیجه مخلوط غلیظ تر شده و از طرف دیگر حالت سیالیت آب تغییر کرده و مولکولها براحتی بر روی یکدیگر حرکت می کنند و به اصطلاح به مخلوط حالت روغنی می دهد . همچنین مخلوط چسبنده شده و دوام و انسجام آن افزایش می یابد و نیز مانع جدا شدن دانه ها از یکدیگر می شود. ژل میکروسیلیس BCS 920 مقاومت بتن را در برابر محلولهای شیمیایی به خصوص یونهای کلر افزایش داده، مانع خوردگی آرماتورها در بتن های مسلح می شود.

موارد کاربرد


موارد کاربرد این نوع از ژل میکرو سیلیس نیز مشابه ژل میکروسیلیس ۹۴۰ است

مزایای استفاده


مزایای استفاده از ژل میکرو سیلیس ۹۲۰ نیز مانند ژل میکروسیلیس ۹۴۰ است

مقدار مصرف

میزان مصرف آن نیز از ۵ تا ۸ درصد وزن سیمان مصرفی

جدول مشخصات فنی محصول
رنگخاکستری
حالت فیزیکیبه صورت ژل
وزن مخصوص1/5 گرم یر سانتی متر مکعب
شرایط نگهداریمحفوظ از هوا و یخبندان
بسته بندیبشکه های ۶۰ کیلویی

روش مصرف


روش مصرف ژل میکروسیلیکا ۹۲۰ با نحوه مصرف ژل میکروسیلیس ۹۴۰ یکسان است

Call Now Button