ترمیم کننده های بتن

ترمیم کننده های بتن

ترمیم کننده بزرگ چیست و چه کاربردی دارد؟

Concrete Restoration

 

 

 

محصولات ترمیم کننده بتن BCS

ترمیم کننده ویژه

BCS 160

ملات اپوکسی (ترمیم کننده اپوکسی)

BCS 330

ملات ترمیمی الیاف دار

BCS 165

ملات ترمیمی الیاف دار

BCS 165

ترمیم کننده رنگی

BCS 170

ترمیم کننده معمولی

BCS 150